ПЪЛНО СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ


Оперативно водене и приключване на счетоводната отчетност...

 

КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ

 

Всички консултации са безплатни при сключен договор...

 

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ


Събиране на документи от офиса на клиент...

 


ПЪЛНО СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ

 

•    Оперативно водене и приключване на счетоводната отчетност
•    Осчетоводяване на първични и съставяне на вторични счетоводни документи
•    Изготвяне и представяне в данъчната служба на справки-декларации по ЗДДС и данни на магнитен носител
•    Текущо начисляване и изготвяне на всички необходими платежни документи за разплащания с бюджета
•    Съставяне на амортизационен план за дълготрайните активите
•    Обработка на данните със счетоводен продукт, с възможност за обмяна на информация по електронен път

 

ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ


•    Изготвяне и представяне на годишни финансови отчети
•    Изготвяне и представяне на консолидирани годишни финансови отчети
•    Изготвяне на годишни данъчни декларации по ЗОДФЛ и ЗКПО
•    Изготвяне и представяне на годишни статистически форми за Националния статистически институт